Zobrazení dnes: 6
Zobrazení včera: 7267
Zobrazení 2023: 3028141
Zobrazení 2022: 3008850
Zobrazení 2021: 2994594
Zobrazení 2020: 3905851
Zobrazení celkem: 76943605

Svátek Slaví:

Bazar pro miminka

U každého jména i jeho význam a původ

Význam jmen:

 • Adam Biblické jméno, pochází z hebrejského há-adáma, znamená "pozemšťan, z červené hlíny, z prsti, z humusu", významově stejné je i latinské homo, přeneseně "člověk"
 • Adéla Latinského původu, ženská podoba jména Adrian, znamená "od moře", popř. "z italského města (H)adrie"
 • Adolf První složkou jména je adal "ušlechtilý", druhou wolf "vlk". Význam jména je tedy "ušlechtilý vlk".Vzniklo ze staroněmeckého Adalwolf. Za českou podobu se považuje Šlechtislav.
 • Adriana Ženskávarianta k Adrian - Hadrián. Je to přídavné jméno k (H)adria - města, které dalo jméno celému východoitalskému moři Adriatické - Jadranské. Význam jména je tedy "z města (H)adrie pocházející".
 • Agáta Význam jména je "dobrá,laskavá". Vychází z řeckého Agathon.
 • Alan, Elen Jméno nejasného významu, vykládá se jako ?soulad, svornost?.
 • Albert Toto jméno pochází z germánského jména Adalberaht, první složka adal je v překladu "vznešený,ušlechtilý, urozený", druhá část beraht znamená "zářící, skvějící se", další variantou jména je Albrecht
 • Albína význam jména je "bělavá,bílý,bělovlasý" od latinského albus , mužský protějšek je Albín
 • Alena Alena je zkráceně Magd-alena, přičemž Magdala znamená ?věž?. Z obecného pojmenování magdala vzniklo město na břehu Generejského jezera. Význam jména je může tedy být ?magdalská, z magdaly přicházející?.
 • Aleš Podoba původně od staročeského domáckého jména Alexej, které je ruským jménem z Řecka. Řecké alexein vykládáme jako "bránit", přeneseně znamená "záštita, pomoc". Alexandr je příbuzným jménem, které znamená "obránce mužů".
 • Alexandr První částí jména je alexó - "bráním" a druhou částí je 2. pád od andros - "muž". Celý význam pro jméno je "obránce mužů". Maďarskou zajímavou podobou je Sándor (Šándor), další domáckou podobou je Saša.
 • Alexandra Celkový význam řeckého jména Alexandros znamená “obránce mužů“ . Vychází ze 2 částí: 1. aléxo, znamená "brání" a 2. část anér, což je 2. pád od andrós, znamená "muž".
 • Alexej Řecké alexein je základem ruského jména a znamená "bránit", význam je "obránce". Aleš je počeštěnou domáckou formou podobně jako v rusku Aljoša.
 • Alice Základ tvoří starofrancouzské Aaliz,bylo přijaté a lidově obměněné za staroněmecké Adelheid , to můžeme přeložit jako "vznešené postavy".
 • Alois Původ je ve staroněmeckém Hlúdwig, ze kterého se vyvinul i Ludvík. První složka hlút znamená "slavný", druhá wíg "boj". Význam jména je tedy "slavný boj(ovník)".
 • Alžběta česká podoba jména Elíšéwah, což znamená "můj bůh je přísaha, přísahám na svého boha", má mnoho podob např s Eliškou.
 • Anastázie Jméno je ženskou podobou k Anastáz, které je přídavným jménem k anástasis, tzn. "vzkříšení, vstání". Ruskou domácí podobu tvoří Nastasja, častěji Nasťa a u nás Stázka.
 • Anděla Protějškem od mužských jmen Anděl nebo Andělín. Anděl pochází původně z řeckého angelos, což přeložíme jako "posel".
 • Andrea Toto jméno se přejalo z francouzštiny, ženská. podoba k Andrej, což znamená znamená "mužný, statný, odvážný".
 • Andrej Slovanská podoba řeckého jména Andreás,případně jeho francouzké podoby André jehož význam je "mužný". Českou podobou jména je Ondřej.
 • Aneta Původem z hebrejského základu Chynná(h), tzn. "milost" - vznik čtyř jmén - Hana, Anna, Jan a Ivan. Jméno Aneta je zdrobnělinou francouzského jména Anna (Annette). Významem jména tedy rozumíme "milopstná, milostiplná".
 • Anežka Původem je jméno z řeckého (h)agnos, to znamená "čistý, neposkvrněný". K nám se dostala Agnes přes latinu.
 • Anna Ze tvaru channáh, které znamená "milost", popřípadě "líbezná, milá". Hebrejského původu.
 • Antónie Je to ženský protějšek ke jménu Antonín. Z ruské podoby se osamostatnila forma Nina.
 • Antonín Původní význam latinského ante je "před", český význam jména "přední". Antoninus je vlastně adoptivní jméno k Antonius, znamená "k Antoniovi patřící". Antonius je jméno římského šlechtického rodu.
 • Apolena Odvozeno z řeckého Apollónis. Přídavné jméno překládáme jako "náležící (zasvěcená) bohu Apolonovi", dále můžeme překládat i jako "světlodárná" a v češtině jako "Světla".
 • Arnošt Jméno Arnošt je původem ze staroněmeckého ernus, což znamená "čestnost,vytrvalost, rozhodnost, boj". V češtině se začáteční písmeno E změnilo na A.
 • Artur Toto jméno legendárního britského krále pochází ze slova arth, což znamená "medvěd", česká verze jména je Artuš, smyslem podobné je i ženské jméno Ursula, starší české Voršila
 • August Základem latinské Augustinus, jehož význam je "Augustovi patřící". Latinsky augustus znamená "vznešený".
 • Baltazar Původem z Beltšaccár "zachraň život králi", a nebo "(Bůh) Baal chrání život".
 • Barbora odvozeno od řeckého barbaros "cizinec" , původní význam je "brbla, brepta", anglická verze jména je Barbara.
 • Bartoloměj podle jednoho z apoštolů, celým jménem Natanael Bartoloměj. Natanel znamená "bůh dal" a bartoloměj vychází z bar Talmai co znamená "syn Tajmajův".
 • Beáta Vychází z latinského Beáta "blažená", v české podobě také Blažena.
 • Bedřich Základní původ tvoří staroněmecké jméno Fridurihhi, První složku jména Fridu překládáme jako "mír" a druhou složku rihhi, jako "vládce". Tedy celý význam zní "mírumilovný vladař, mocný (bohatý) mírem". Za podobné ve smylu jsou určována jména řecké Iren
 • Běla Toto jméno odráží starou podobu přídavného jména "bílá" a je ekvivalentem cizích jmen Blanka, Kandida.
 • Benedikt Jméno je obdobou řeckého jména Makarios (Makar), českého Blahoslav, nebo jména Felix. Z domácích podob vznikla některá naše příjmení jako Benek, Benda, Beneš ap. Slovenská podoba jména je Beňadik, maďarská Benedek, italská Benedetto, španělská Benito.
 • Benjamín pochází z hebrejského ben-ja-mín "syn pravé ruky,syn pravice" s významem "milovaný syn", další význam je "nejmladší syn"
 • Bernard Pochází z německého Bernhard, první složka Bär znamená "medvěd". Význam jména je "statný (tvrdý) jako medvěd".
 • Berta Toto jméno pochází ze staroněmeckého slova beraht, jehož význam je "zářící, skvějící se", případně i "skvělá" nebo "slavná".
 • Blahoslav Význam jména je "blahoslavený", ve smyslu "požehnaný od Boha". Dále je českou podobou k latinskému jménu Benedikt.
 • Blanka Toto jméno vychází ze španělského jména Blanca "bílá"nebo z italské podoby tohoto jména Bianka.
 • Blažej Jméno má nejasný původ, často se vykládá z řeckého blasios, což nese význam "trpící na zápal kloubů", ale také z řeckého bleché - "bleptavý, breptavý, neopatrný, tupý".
 • Blažena Jméno je českou podobou latinských jmen Beata, Beatrix nebo Beatrice. Pochází ze slova beatus - "blažený" a nebo také beatrix - "oblažující".
 • Bohdan význam jména je "boží dar, bohem daný", svým překladem odpovídá řeckému Theodor
 • Bohdana Překladem pochází z řeckého jména Teodora. Theos znamená "bůh", dor je přeložen jako "dar". Význam jména tedy je "bohem dána, boží dar".
 • Bohumil Toto jméno se překládá z řeckého Teofil a latinského Amadeus a znamená "bohu milý".
 • Bohumila Jméno vzniklo jako slovenský překlad řeckého jména Teofil , význam jména je "milá bohu"
 • Bohumír základem jsou slova Bůh a mir, které znamená nejen "mír", ale přeneseně i "svět", význam jména je tedy "boží soud, boží mírové uspořádání"
 • Bohuslav Význam jména je "bohu (budiž) sláva".
 • Bohuslava Význam jména je "bohu sláva". Bohuslava je ženská podoba k Bohuslav
 • Boleslav Jméno pravoslavného původu. Význam jména je tedy "více slávy, slavný, velkoslavný".
 • Bonifác Latinské přídavné jméno bonifatius je odvozeno od " bonifati "(člověk) dobrého původu". První částí bonus rozumíme "dobrý" a druhou fatum - "osud". Také jméno Felix nese podobný význam, českou obdobou je Dobromír nebo Dobromil.
 • Boris Slovanského původu, patrně zkratka jména Borimír, tj. "bojuj se světem za mír", nebo jména Borislav, tj. "slavný bojem"
 • Bořek, Bořivoj, Bořislav Lze vyložit jako "boj vojska" nebo "slavný boj“, „bojovník“
 • Bořivoj Význam jména "ten, kdo vede vojsko do boje". První částí je staré sloveso boroti "bojovati, bořiti", druhá část -voj je množné číslo k "vojín".
 • Božena Jméno je považováno za českou obdobu od jmen Theodora, Beáta, Beatrice, Benedikta. Bylo vytvořené příponou -ena od podstatného jména Bůh, vyjadřuje nám vlastnost slova - "Bohem obdařená".
 • Brigita Význam jména je "silná,mocná".
 • Bronislav Slovanského původu, patrně zkratka jména Borimír, tj. "bojuj se světem za mír", nebo jména Borislav, tj. "slavný bojem"
 • Bruno Staroněmecké brúno znamená "hnědý, snědý, opálený burnet".
 • Břetislav První část jména je odvozena od slovesa břečeti, původně "zvučeti, hlučeti", koncová část slav znamená "slavný". Celý význam jména je "slavný (bojovým) rykem".
 • Cecílie z latinského slova cacilius "slepeček,slepý,krátkozraký", ženský rod je potom caecilia, angličané mají i mužský protějšek Cecil
 • Ctibor, Stibor První část jména vychází ze slova "čest", druhá část má slovesný základ bor - z boriti, tzn. "bojovati, přemáhati". Význam celého jména je "čestný v boji" nebo "bojující za čest".
 • Ctirad Původem ze staročeského Čestislav nebo Četislav. První složka od "čest", druhá složka - slav od "slavný". Celý význam jména tedy je, “kdo slaví čest (je slavný ctí)".
 • Čeněk Domácí podoba Vincenzo "přemáhající" se čte Vinčenc. Základem je latiské jméno jméno Vincentus
 • Čestmír První složka jména je odvozena od podstatného jména "čest", druhá složka mir má několik významů - "mír", ale také "svět", "vyčištění, okrášlení". Celý význam tedy může být "čestný soudce" nebo "ten, kdo ctí mír".
 • Dagmar Skandinávské jméno,vzniklé ze dvou složenin“dag“ den a mari“sláva“ celé jméno tedy znamená“slavný den“
 • Dalibor První část jména je příslovce dalje (český dále), které se tu přeformovalo na slovesné, rozkazující dali- "vzdaluj", druhá část je staré sloveso boriti "bojovati, přemáhati". Význam tohoto jména je tedy "vzdaluj boj" neboli "boj ať je dále".
 • Dalimil První částí jména je příslovce dalje "dále" a druhou část tvoří přípona mil "milý". Význam celého jména je tedy "(ať je) dále milý, (buď) dále milý".
 • Dana ženský protějšek ke jménu Dan, hebrejské dán znamená "rozsoudil", přeneseně "soudkyně"
 • Daniel Jméno hebrejského původu,první složka jména dán znamená "rozsoudit", druhý el "bůh", jméno je tedy vykládáno "mým soudcem je bůh, bůh je můj soudce"
 • Daniela Toto jméno je hebrejského původu, ženská podoba k Daniel, tj. "Bůh je můj soudce"
 • Darina Toto jméno se může vykládat buď jako "dar, dáreček", nebo jako obdoba jména. Darie (držitelka,dobrá)
 • Darja Ženské jméno pocházející z Ruska, původně bylo domáckou formou k jménu Doroteja. Základ tvoří řecké Dórothea, tzn. "dar boha, boží dar". Dalším výkladem je ženská podoba k latinskému Darius, tzn. "držící dobro". Česká podoba je Dorota.
 • David Jedná se o jméno nejasného původu a významu.Jeden z výkladů se odvolává k dávno vyhynulé ugaršitně, kde slovo davidu znamená "náčelník, král". Další výklad pak vychází z hebrejského dód "miláček" nebo také "strýček".
 • Denisa Původné je to řecké jméno přejaté z francouzštiny.Źenská podoba ke jménu Denis, u tohoto jména je základem řecký bůh Dionýsos. Význam je tedy jako "bůh vína", popř. "božské dítě".
 • Diana Základ jména je latinské divus, "božský", z toho mužské Divius a ženské Diviana = Diana. Původně byla Diana panenská bohyně měsíce, světla a přírody, která udělovala moc. Později byla ztotožněna s řeckou Artemidou, od které převzala další funkce - bohyně
 • Dita Podoba několika osamostatnělých zkrácenin jmen různého původu, které stejně znějí. Např: Edita, Judita, nebo germánská Dietlind, Dietmunt,...
 • Dobromila Celé jméno přeložíme jako srozumitelný - "milující dobro, komu je dobro milé.“ Jméno Dobromíra je více používáno ve slovanském světě.
 • Dobroslav Ženský protějšek je Dobroslava, domácká podoba může být Dobeš.Jméno se vykládá jako "slavný dobrem, dobrotivý". Významově příbuzná jsou jména Dobromil a Dobromír, za řeckou variantu jména je považován Agaton.
 • Dominik Základem je podstatné jméno dominus "pán". Význam jména je tedy "pánův".
 • Dorota Základ tvoří řecké jméno Dorothea, přesný význam je "Bůh darů", ale můžeme ho chápat s převráceným sledem složek, tzn. Theodéra, což je "boží dar".
 • Doubravka Celý význam jména je odvozen od podstatného jména – doubrava "doubí, dubina les".
 • Drahomíra Ženská podoba k Drahomír.Význam jména "(ten, kterému je) drahý pořádek, mír". První složka drago znamená "drahý", druhá mír "pořádek, svět".
 • Drahoslav Toto jméno lze vyložit jako "(náš) drahý (a) slavný". Zkrácené formy se vyskytovaly i ve staročeštině.
 • Drahoslava Obě složky jména mají svůj původní význam. Význam jména "drahá svou láskou“, „drahý slavností“
 • Dušan Toto jméno vykládáme jako "ten, kdo má duši", respektive "dobrý dech", to znamená silný, má odvahu, ducha. Dušek je domácí podoba, kterou u nás používáme i jako příjmení.
 • Edita Základ jména tvoří staroanglické Éadgyth, éad znamená "bohatství, štěstí, blaho", zbylá část gýth je "válka, boj". Jméno je vyloženo jako "o bohatství bojující".
 • Eduard Také používáme formu Edvard. Původním staroanglickým tvarem je Éadweart, jeho první složku éad překládáme, jako "štěstí, blaho" a druhou složku weart, jako "strážce".
 • Elena Elena je bulharskou nebo ruskou variantou k jménu Jelena. Avšak Jelena je ruská forma jména Helena, což pochází z řeckého heléne a to překládáme jako "pochodeň z hořícího rákosí" a přeneseně "nositelka světla".
 • Eliška česká podoba hebrejského jména Elišebah, které se vykládá jako,“můj Bůh je přísaha,přísahám na svého Boha“.
 • Ema Jméno pochází ze zkrácenin Erma, Irma z ucelených jmen Ermentrud, Irmagard. Tyto staroněmecká jména Ermetrudis, Irmintrut znamenají "velká, všeobsáhlá", případně také "pečovatelka".
 • Emanuel Immánú él je výraz pro - "s námi bůh". Odvozenou ženskou podobou je Emanuela.
 • Emil Jméno Emil je rozšířené a světově oblíbené, které nosil i slavný římský rod Aemiliů. Základ tvoří latinské přídavné jméno aemilianus, což můžeme přeložit jako "soutěžící, soupeřící, horlivý a usilovný“.
 • Emilie pochází z latinského aemulus, což znamená "soutěžící, soupeřící,horlivý,usilovný,pracovitý", mužská podoba jména je Emil
 • Erik První složka jména je z německého Ehre - "čest", druhou lze srovnat se starogermánským ríhhi "vládce", význam je "čestný vládce,ctihodný vládce".
 • Erika Ženské jméno k mužskému severskému Erich, původem z islandského Eirík(u)r - "vážený vládce".
 • Ester hebrejské jméno přejaté z perštiny, znamená "hvězda"
 • Eva biblické jméno, jehož význam je "živá", přeneseně potom "životodárná, matka života".
 • Evelína Jméno anglické, keltského původu s významen "radost", keltsky Eiblin.
 • Evžen pochází z řeckého eugenés "urozený", doslova "blaho-rodý".
 • Evženie Ženskou podobou mužských jmen Eugen, Evžen. Původem z řeckého eugenés, tzn. "urozený", doslovně "blaho-rodý". První složkou je eu, tzn. "dobře", druhou je gen, tzn. "rod", ze základu gé, tzn. "země" a výraz genesis, znamená "zrození".
 • Felix Toto jméno vychází z latinského slova felix,což znamená šťastný.
 • Ferdinand Pravděpodobný význam jména je "jízdě se připravující", ale také ho můžeme vyložit jako "mír riskující". Záleží na vyložení první složky jména buď "jeti", nebo "mír". Pro složitost ho také lze vysvětlit jako Fer Dyn Handu, což znamenalo "daleká je tvoje
 • Filip Filip je řecké jméno, které znamená - "milovník koní".
 • František Základem jména je germánské Frank(o), což znamená "svobodný muž". Pochází od Františka z Assisi, kterého otec nazýval "Francesco" pro znalost francouzštiny.
 • Františka Ženská obdoba od mužského jména František, ta byla původem přezdívkou, kterou dostal od svého otce František z Assisi, dle znalosti francouzštiny.
 • Gabriel První částí jména – geber je "silný muž", druhou částí -él je "Bůh". Celý význam tedy znamená "muž boží", ale můžeme ho přeložit i jako "přemohl mě Bůh".
 • Gabriela Ženskou podobou od mužského jména Gabriel. První část jména - geber přeložíme jako "silný muž", druhou část -el jako "Bůh". Význam pro celé jméno zní "muž boží", ale také ho můžeme přeložit jako "přemohl mě Bůh".
 • Gita Je to osamostatnělá domácká podoba jména Margita (Markéta), které se k nám dostalo přes latinskou podobu Margarita. Staroindické maňdžárí znamená "pupen, perla".Původ jména je východní (iránské nebo indické).
 • Gizela Význam jména pochází ze staroněmeckého gis(a)l "ušlechtilé dítě" nebo "rukojmí". Dále může pocházet i ze staroněmeckého gisello, původně "ten, kdo se mnou sdílí stejnou světnici".
 • Gorazd Přídavné jméno staroslověnského původu gorazd znamenalo "zkušený, zdatný".
 • Gustav Jméno švédského původu.Původní podoba Godstawer znamenalo "sloup (popř. opora) Gotlanďanů",lidé z jižního Švédska.
 • Hana Základem je hebrejské jméno Jochánán. Význam jména je ?Jahve se smiloval, Jahve se sklonil?.
 • Hanuš Toto jméno pochází z německého Hannes, domácké podoby jména Johan (české Jan). Základem je hebrejské jméno Jochánán, které se překládá jako "bůh je milostivý".
 • Havel Jedná se o českou podobu Gál, obyvatel Galie.
 • Hedvika Překládá se jako "vítězka v boji"z německého Hedwig.
 • Helena Základem je řecké heléne, což znamená ?pochodeň ze svazku rákosí?. Význam jména je ?světlo, pochodeň v temnotách?.
 • Heřman Celé jméno znamená “branný muž, muž od vojska, válečník“, tedy 1. část je související s německým Heer – "vojsko" a 2. část Mann - "muž, pán".
 • Horymir České jméno považované za symbolické, Horymír se snažil o smír s horníky, někteří ve jménu viděli obdobu latinského jména Montanus, volně přeloženo horal
 • Hostivít Hostivít - význam jména je "hosti bydlete (s námi u nás), ten kdo ochotně přijímá hosty".
 • Hubert Vychází ze staroněmeckého jména Hugbert , význam jména je "duchaplný,jasného ducha, skvělé mysli".
 • Hugo Jméno má základ buď ze starogermánského hugu, což znamená "duch, mysl", a nebo vzniklo z domáckých forem jmen Hugubald, Hugubert, Huguwin...
 • Hynek Jméno se počeštilo z německého Heinrich "Jindřich". První složkou jména je v němčině Heim "domov", druhou složkou je staroněmecké Ríhhi "vládce". Celý význam má "vládce domu".
 • Ida Jméno je spojujováno se severským id - "čin" nebo se staroněmeckým itis - "žena". Také považováno za domácký tvar jména Idaberga.
 • Ignác Význam není jednoznačně doložen.Ale můžeme uvažovat o podobě s agnatus "později zrozený" nebo cognatus "příbuzný" či snad ignis "oheň".
 • Igor Ruské jméno skandinávského původu. Staroseverské Yngvarr (místní bůh plodosti) a Wara (ochrana). Význam jména je "ochráněn bohem Ingwio".
 • Ilja Základem je Elíjjáhu, obě složky el i jahu znamenají "Bůh", jméno se vykládá jako "můj pán je Bůh".
 • Ilona Jméno je maďarskou podobou jména Helena z řeckého helené, překládáme jako "pochodeň z hořícího rákosí".
 • Ingrid Překládáme jako "jezdkyně boha Ing(w)", a nebo popřípadě "krásný Ing(w)e". Toto jméno je rozšířeno ve skandinávských zemích.
 • Irena Jméno původem pochází z řeckého eirénaios, což znamená "mírumilovný". Odvozeno je od mužského jména Irenej. Miroslava a Lubomíra jsou českou obdobou.
 • Irma Začátek jména Irm- jako Irmgard, Irmtraud, znamená "silná , velká, pevná".
 • Iva původ jména vznikl buď domácí zkráceninou k Ivana, ženské podoby k Ivan "bůh je milostivý", a nebo lze též jméno hodnotit jako ženskou podobu ke jménu Ivo "tisový luk"
 • Ivan Ivan je ruskou formou jména Jan, takže jeho význam je taktéž "Bůh je milostivý".
 • Ivana Ženským protějškem k jménu Ivan, které je ruskou formou jména Jan, což vyložíme jako "Bůh je milostivý".
 • Iveta Je to ženská podoba jména Ivo.Jméno je zdrobnělá varianta k Ivona. Znamená "tisový luk", popřípadě "válečník ozbrojený tisovým lukem".Původ je francouzský.
 • Ivo Jméno je patrně domáckou podobou ve slovanských jazycích k jménu Ivan (ruské formy jména Jan) "Bůh je milostivý". Jiným významem je germánské Iwa - "tis", popřípadě též "válečník ozbrojený tisovým lukem".
 • Ivona Je to Francouzské jméno a jeho původ se vykládá srovnáním se staroněmeckým iwa - "tis", přeneseme-li - "tisový luk", a nebo popřípadě také jako "válečník ozbrojený tisovým lukem". Je ženskou podobou od jména Ivo.
 • Izabela Hebrejské jméno naší Alžběty ve španělské podobě. Nejstarší formou je řecká Elíšéwah, tzn. "můj Bůh je přísaha".Máme i jiný výklad z hebrejského Isebel, což znamená "Bůh Bál povýšil". Podstatné jméno ježibaba je odvozeno z české obdoby Jezabel.
 • Jáchym Základem je hebrejské jméno J(eo)ojágím ? Jógáním, které znamená ?Jehova (ho) postaví, Bohem (bude) vyvýšen.
 • Jakub Jméno hebrejského původu Jahagóbh souvisí s obecným názvem "paty", význam jména se vykládá jako ten "kdo se drží za patu", přeneseně "druhorozený".
 • Jan Původ jména v hebrejském jazyce je Jochánán "Bůh je milostivý". První část je zkrácené slovo Jahve "Bůh", druhá sloveso chanan "smilovat se". Zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé Johannes.
 • Jan Hus Státní svátek, upálení Mistra Jana Husa
 • Jana Má stejný význam jako jméno Jan. Jan je zkrácenou formou jména Johanes, k nám se dostala přes německé Johannes. V hebrejském jazyce tvoří základ Jochánán, tzn. "Bůh je milostivý". První částí jména je zkrácené slovo Jahve - "Bůh", druhou sloveso chanan
 • Jarmil V kalendáři má svátek Jarmil či také Jaromil. Obě jména jsou nověji utvořená a zřejmě jde o varianty ke jménu Jarolím, jehož původ není zcela jasný.U nás je více rozšířena ženská podoba tohoto jména, Jarmila. Není vyloučeno, že prapůvodem bylo starořecké
 • Jarmila První část jména zní jarý, znamená "bujný, prudký, silný", také bylo odvozeno slovo jaro. druhá složka zní mil(a), ta znamená "milující". Celé jméno nese význam "milující prudkost, sílu, bujnost, jaro".
 • Jaromír Je to staročeské slovo jarý které se vykládá jako "bujný, prudký, silný", slovo mír potom také jako "mírný, mírnící". Význam jména je "slavný silou" nebo "bujarý", případně i "sílu (prudkost) usměrňující".
 • Jaroslav První složka jména jaryj, znamená "(bu)jarý, prudký", ale také "silný a přísný". Název ročního období byl vytvořen z téhož slova. Druhá složka -slav, znamená "slavný, význačný". Tedy celý význam přeložíme jako "jarostí, silou, prudkostí slavný".
 • Jaroslava Ženská podoba k Jaroslav (27.6.). Význam první složky jména uchovalo dosud nejlépe ruské jaryj obdobně naše bujarý "prudký, bujný, silný". Druhá složka -slav "slavný, význačný". Význam jména "Jarostí slavný, prudkostí (silou) slavný".Domácké podoby: Jarka
 • Jeroným Jméno,které má řecký původ (z řec. Hieronymos), znamená "svaté jméno" nebo "muž se svatým jménem".
 • Ježíš Kristus Nazaretský Ježíš pochází ze jména Jehóšúa, první složka jména Jeho (Jehova, Jahve) znamená "Hospodin", druhá část šúa "vykupitel", z podoby Jezus vznikla česká zdrobnělina Jezulátko, Kristus je do češtiny převzatá latinská podoba "Pomazaný", příjmení Nazaretský poto
 • Jindřich Pochází ze staroněmeckého Heimerich. Celkový význam jména je "vládce domu". První složka heim znamená "domov" a druhá složka ríhhi se překládá jako "vládce".
 • Jindřiška Německého původu, ženská podoba jména Jindřich, znamená "pán domu, otčiny"
 • Jiří Základem je řecké Georgios, přídavné jméno k geórgós "zemědělec, rolník". První složkou jména je řecké gé "země", stejně jako u slov geologie, geografie a druhou částí je ergon "dílo, práce", podobně jako u erg (jednotka práce), energie, chirurgie, dramat
 • Jiřina Jméno odvozené z řeckého geórgos, to znamená "zemědělec, rolník". Jinak je ženskou podobou k jménu Jiří a slovenské podoby jsou Jurajka, Georgína a Jurina.
 • Jitka Toto jméno je českou formou jména judita. Toto jméno vychází z hebrejského jména Jehúdhá(h) a vykládá se jako "velebný, oslavený".
 • Johana Ženský protějšek k Johan. První část jména označuje zkráceně židovského boha a druhá znamená "sklonit se, smilovat se".
 • Jolana Toto jméno se nejběžněji vykládá buď jako slovenská varianta Jeleny/Helena, tz. "světlo", nebo jako jméno,které vzniklo ze starého maďarského Jóleán ( = jó leány), zj. "dobrá, správná dívka".
 • Jonáš Je to biblické jméno a základem jména je hebrejské Jónáh, jehož význam je "holub".
 • Josef Základ všech forem jmén tvoří hebrejské Jóseph, které znamená buď "on (Bůh) přidá", a nebo také "ať přidá, ať pokračuje". Ženskou obdobou je Josefa, Josefína a dále existuje i mnoho domáckých forem: Joža, Jožka, Pepa, Pepík, Sepp...
 • Juda Toto jméno vychází z hebrejského jména Jehúdhá(h), překládá se jako "velebný, oslavený", jeho odvozeninou je i jméno Jidáš.
 • Juda Toto jméno vychází od hebrejského jména Jehúdhá(h), vykládá se jako "velebný, oslavený", odvozeninou je i Jidáš.
 • Judita Ženská podoba k mužskému jménu Juda. Toto jméno vychází z hebrejského jména Jehúdhá(h) a vykládá se jako "velebný, oslavený".
 • Julie ženský podoba k Julius, původní význam jména není zcela jasný, vykládá se jako "vlasatý, zářící, mladý";
 • Julius Jméno nemá zcela jasný původní význam, můžeme ho vyložit jako "vlasatý, zářící, mladý". Další výklad pochází z Jovilius - "Jupiter", a přeneseme-li - "božský".
 • Justýna Justýna vzniklo z latinského iustus,což znamená - "spravedlivý". Mužská podoba jména je Justýn.
 • Kamil Už v Římě se používalo příjmení Camillus, ale původ má etruský, kde znamená Merkura. Dále je příbuzné s řeckým jménem Kadmoš, což byl zakladatel Théb.
 • Kamila Ženská podoba od mužského jména Kamil. Původně od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla znamenalo v latině "hocha nebo dívku s vznešeným původem, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu".
 • Karel Jméno německého původu, základem germánské karlaz, staroněmecké kar(a)l s významem "muž, chlap, sedlák,svobodný muž", druhá verze jména vede k obecnému pojmu "král"
 • Karina Karina je švédská domácká zkrácenina z řeckého jména Kateřina, což znamená "čistá", přeneseně "cudná, neposkrvněná".
 • Karolína Jméno německého původu,převzané z latiny. Latincké ženské přídavné jméno ke Carolus - Karel. Základem je staroněmecké kar(a)l s významem "muž, mužský, chlap".
 • Kašpar První část jména tvoří předpona kaš, ta znamená "poklad", druhá část pochází ze slovesa fero "nesu", celý význam je "ten, kdo nese poklady".
 • Kateřina význam jména je z řeckého kathará "čistá,cudná" může pocházet i ze slova hekateros "kdo jistě zasahuje cíl", jiný výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal "koruna"
 • Kazimír Celé jméno vložíme jako "ten, kdo kazí mír, ten, kdo vyhlašuje válku". Do celé Evropy všech neslovanských jazyků bylo toto jméno rozšířeno.
 • Klára Z obecného latinského clara, česky "jasná"
 • Klaudie Ženským protějškem k jménu Klaudius. Základ tvoří claudus - "kulhavý", přeneseně "náležející ke starořímskému roku Klaudiů".
 • Klement význam jména je z latinského clemens, které znamená“ vlídný,milostivý“
 • Konstantin Konstantin vychází z přídavného jména constans - stálý, pevný nemění, (konstantní).
 • Kristián Řecké christianus znamená "pokřtěný, křesťan". Českou starobylou podobou je Kříštan.
 • Kristýna Původ jména je řeckého původu, význam křesťanka. Mužská podoba tohoto jména je Kristián
 • Kryštof Základ je řecky Christóphoros, což znamená "nositel Krista, Kristonoš". Význam jména je "muž nesoucí Kristy v mysli, vyznávající Kristovo učení".
 • Květa Význam je "kvetoucí, květinová". Považuje se za českou obdobu původem latinského jména Flóra.Varianta ke Květuše, Květoslava či Květava.Jedná se o novější jméno.
 • Květoslav Považuje se za obdobu původem latinského jména Florianus. Vyložíme ho jako "ten, kdo oslavuje květy" nebo je "oslavován květy". Ženská podoba je Flóra.
 • Květoslava Toto jméno se považuje za obdobu latinského jména Flóra,význam je“ta,která oslavuje květy“
 • Kvido Starogermánské Wido vyložíme jako "lesní". Do románských jazyků se jméno dostalo jako Guido. V pravopisné podobě se dříve zapisovalo i jako Quido.
 • Lada Význam jména se dáva do souvislosti se staročeským označením ženy lada "dívka, panna".
 • Ladislav Jedná se o zkrácenou variantu jména Vladislav. Význam jména je "vládou slavný - slávě vládnoucí".
 • Laura Počátky tohoto jména sahají až do antiky, kdy označovalo člověka, který pocházel z města Laurentium (přímořské město v Latiu). Jedná se nejspíše o domáckou formu k Laurentii, což je ženský protějšek k Laurentiovi.
 • Lenka Jméno je zkráceninou, domácké podoby jmen, která jsou zakončena -lena, nejčastěji Helena (Helenka), Magdaléna (Magdalénka), Apolena (Apolenka). Lze ho vyložit dle vztahu nositele k něktrému jménu .
 • Leona Původně pochází z řeckého león - "lev", latinskou formou je leo. Za českou obdobu máme jména Leoš a Lev.
 • Leopold Základem tohoto jména jsou staroněmecká jména Liutpald a Liutbald, první složkou jména je Liut - srovnání dnešním německým Leute "lidé", druhou částí je bald - dříve s významem "rychlý, smělý, nebojácný"
 • Leoš Starověké jméno Leo(n) znamená v řečtině i latině "lev". Počeštělá podoba jména Leo(n) a také se jedná o zkrácenou domáckou formu jmen začínajících na Leo- (Leopold, Leonard, Leontýn aj.).
 • Liběna Je to české jméno slovanského původu ,odvozeno od přídavného jména libý, význam je "libá, milá, příjemná".
 • Libor Jméno má latinský původ,ale jeho význam je nejasný. Liborus mohl vzniknout ze slovesa libare "obětovati", význam by pak byl "obětník, ten kdo provádí oběti".
 • Libuše Souvisí s přídavným jménem libý, jeho základem je slovanské ljub "milý (milovat)".Líbezná,milovaná ,milá. Příponu má stejnou jako některá podobná jména od jmen přídavných: Miluše, Světluše, Květuše.
 • Liliana Původem z latinského lilium - název květiny "Lilie", je symbolem krásy a čistoty. Dalším výkladem jména je i odvozenina z anglického Elizabet - Alžběta.
 • Linda Španělsky toto jméno můžeme přeložit jako "krásná", německý lind "jemný, mírný", a nebo Linde "lípa".
 • Ljuba Pochází z ruského jména Ljubov (osamostatnělá domácká podoba) a znamená "láska". Vznik byl překladem z řeckého Charitas.
 • Lubomír Jméno významově podobné našemu Miroslav, řeckému Irenej a německému Bedřich. První složka lubo- znamená "milovník, milující", druhá -mir "mír", ale i "svět" nebo "pořádek". Znamená tedy "milující mír, milující země bez válek a rozepří".
 • Lubor Je to staročeské jméno,které se odvozuje ze slovanského základu lub-, ze kterého ( hláskové změně u-i) vzniká "libý". Význam jména je tedy "libý, líbezný".
 • Luboš Jedná se o domáckou podobu k Lubomír,což znamená "mírumilovný", popřípadně o přetvořené Lubor vzniklé na základu Ljub- "Libý" znamená "milující les".
 • Lucie ženský tvar k mužskému jménu Lucius, pochází od slova lux "světlo", význam jména je tedy "světlý, zářící".
 • Luděk Varianta německého jména Hlútwít, což "znamená slavný boj(ovník), slavný v boji".
 • Ludmila Ludmila je staré slovanské jméno a znamená "lidu milá"a starší tvar je Lidmila.
 • Ludvík Původ ze staroněmeckého jména Hlútwít. První složka hlút znamená ?slavný?, druhá část wít se překládá jako ?boj?. Význam jména je tedy ?slavný boj, slavný bojem?.
 • Lukáš Toto jméno znamená – pocházející z Lukanie.
 • Lumír Toto české jméno považujeme za nové, známé z 19. století, pocházejíc z rukopisu Královédvorského. Dá se považovat také za zkráceninu jména Lubomír, to je "mírumilovný".
 • Lýdie Jméno pochází podle řeckého jména Lydia s významem "pocházející z Lydie", přičemž Lydie se nazývala krajina uprostřed západního pobřeží Malé Asie
 • Magdaléna Význam jména je "magdalenská, z Magdaly pocházející".Základem je obecné jméno Magdala s významem "věž", podle něho bylo pojmenováno městečko na břehu Genezaretského jezera Magdala.
 • Mahulena Jméno nejasného významu,které nejspíš vzniklo uměle.
 • Marcel Zdrobnělina jména Marcellus, jehož význam je "malý bojovník". Podle jiných výkladů je jméno Marcel odvozeno od Marticus (nebo Marcus), což je přídavné jméno k římskému bohu války Marsovi a vykládá se jako "bojovník".
 • Marcela Jméno je ženským protějškem k mužskému Marcel. Je zdrobnělinou od Marcus, což je přídavné jméno k Mars (římský bůh války), které je spojováno s řeckým marnamai - "bojuji".
 • Marek Původem z latinského Marcus, které je zkráceninou přídavného jména Mars. Které se spojuje s řeckým marnami - "bojuji". Mars je římský Bůh války, který je spojen s planetou Mars, jméno je tedy vykládáno jako "bojovný, bojovník, válečník".
 • Marián Původním významem z latinského masl, mlaris “muž“. Marianus je přídavné jméno k Marius, znamená "náležející k římskému rodu Máriů".
 • Mariana Zřejmě složenina jmen Marie a Anna, nebo ženská podoba jména Marian, tj. "náležející k rodu Mariů"
 • Marie Jméno,který má nejasný význam, jeho základní hebrejské podobě Miriam (hebrejsky Mirjam) se přisuzuje egyptský původ ( koptského merit amm) a vykládá se jako "milovaná bohem". Z aramejské podoby Marjam se někdy odvozuje význam "kapka moře".
 • Marika Je obdobou jména Marie, které pochází z egyptsko-hebrejského Mirjam. Význam jména je "milovaná od boha Jahve".
 • Marina Jméno pochází z latinštiny mare - "moře", mužská podoba jména je Marinus - "námořník".
 • Markéta Staroindické maňdžárí "pupen, perla" přešlo do latiny se stejným významem margarita "perla".
 • Marta Význam jména je "paní (domu), hospodyně", přeneseně "pečlivá". Základem je aramejské mar(a) "pán", ženský protějšek mar(a)thá "paní". Biblické jméno.
 • Martin latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského boha války, význam je tedy "martovský, Martův", přeneseně "zasvěcený bohu Martovi, voják nebo bojovník"
 • Martina Mužská podoba Martin. Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského Boha války. Význam jména je přeneseně "voják, žena pomáhající vojsku".
 • Matěj Původem je z hebrejského Mattyth Jáh(u) zkrácenina Mattyjah, přeložíme jako "dar boží". Jména Božidar a Theodor nesou obdobný význam.
 • Matouš Toto jméno pochází ze jména Matyáš,toto jméno má původ hebrejský Mattyth Jáh(u) "dar boha Jehovu", zkráceně Mattyjah.
 • Matylda Celý význam jména znamená “mocná bojovnice“. První čásí je math, to přeložíme jako "moc, síla" a druhou část hildi, jako "boj".
 • Maxmilián, Maxim Jméno vzniklo uměle, německý císař Friedrich III. ho nechal pro svého syna vytvořit. Chtěl, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Fabiu Maximovi a Scipiu Aemilianovi. Maxmilián I. vládl jako německý král a římský císař v letech 1493-1519.
 • Medard První složkou je math "moc, síla", druhá část hardus znamená "tvrdý, přísný". Význam celého jména je "mocný a tvrdý (vládce)". Je to stará podoba jména Mahtahard.
 • Melichar Přeneseně toto jméno znamená “město“. První část pochází z melekh, což je "král“, druhá část je od gart, to je "čtyřhran".
 • Metoděj Metoděj z methodos - cesta za něčím, přeneseně způsob zkoumání, bádání, poznání.
 • Michaela Ženská podoba ke jménu Michael.V překladu znamená "kdo je Bůh?".
 • Michal Také se často používána původní podoba Michael. Rusky Michail, ukrajinsky Mychajlo, maďarsky Mihály (Miháj), francouzsky Michel (Mišel), španělsky Miguel.
 • Mikuláš základem je řecké Nikoláos, první složka jména je z řeckého niké "vítězství", druhá láos "lid",význam jména je tedy“vítěz nad lidem,vítěz mezi lidem“
 • Milada Nově vzniklé od staročeského ženského jména Mladena, Mlada, - "mladá".
 • Milan Původ jména je jihosolovanský. Je utvořeno od přídavného jména "milý, milovaný". Podobná jména jsou Míla nebo Milovan. Latinskou obdobou je Amand(us), Amat nebo Gracián.
 • Milena Jméno tvoří přípona -ena,odvozeno od přídavného jména "milý", znamená tedy "milující, milá". Dále je jméno obdobou latinského Amáta nebo Amanda.
 • Miloslav Slovenská obdoba původem latinského jména Mansvet, což se vykládá jako "slavný milostí, slavící milost"
 • Miloslava Ženskou podobou od jména Miloslav, překládáme jako "slavná milostí, slavící milost". Miloslava je rozšířeno ve všech slovanských jazycích. Také bylo zaměňováno za latinské Gracie "půvabný, milý".
 • Miloš Příponu jména tvoří -oš a základem přídavného jména je "milý", stejně jako u ženského protějšku s příponou -ena.
 • Miluše Samostatně vytvořené jméno příponou -uše k přídavnému jménu je složkou mil- jako např. milý.
 • Miriam Biblické hebrejské jméno,které se vykládá jako milovaná bohem nebo milovaná od boha Jahve.Také se objevují významy jako“krásná,hořká.“
 • Miroslav Jméno můžeme vyložit jako "slavný mírem, slavící mír, mírumilovný". S obráceným pořadím složek má stejný význam i Slavomír, obdobou je jméno Friedrich (Bedřich) a ženskou podobou je Miroslava.
 • Miroslava Od mužského jména Miroslav, vykládáme ho stejně - "slavný mírem, mír slavící, mírumilovný". Slavomíra, Frederika,Bedřiška a Irena jsou jména s obdobným významem.
 • Mojmír Slovanské staré jméno, které má význam - "můj mír". Původem bylo jméno blahopřejné "buď můj mír".
 • Monika Původ je nevšední – jde zde o prastaré fénické jméno, které znamená "bohyně".
 • Naděžda Jméno staroslověnského původu,které vzniklo do slova jako překlad řeckého Elpis (naděje), význam jména je tedy "naděje".
 • Natálie Je to ruské jméno,které pochází z latinského dies natalis "rodný den,narozeniny“
 • Nataša Jedná se o ruskou domáckou podobu jména Natálie - "dítě Vánoc". V Čechách jméno rozšířili naši legionáři navráceni z Ruska.
 • Nela Toto jméno pochází z jmen – Kornélie, Eleanora, Petronela a Helena, která byla zkrácena a zdomácněna.
 • Nikola základem je řecké Nikóláos, první složka jména niké znamená "vítězství", druhá láós "lid", znamená tedy“vítěz nad lidem“ či“ vítěz mezi lidem“
 • Nina Má nejasný původ: buď od španělského ninos, což znamená "dítě, panenka" nebo zakladateli asyrského města Ninive, popřípadě zkrácenina jmen zakončených na -nina (Giovannina)
 • Nora Patrně zkrácenina jména Eleonara, znamená "bůh je mé světlo". Další výklad vychází z latinského honor "čest".Domácí podoby: Norenka, Norka, Norinka, Norečka
 • Norbert Význam jména je "slavný seveřan".První složka jména je název severu, německy "Nord", druhá část je původní beraht "jasný, skvělý".
 • Nový rok Od tohoto datumu (Januarius) nám začíná rok. Od reformy římského kalendáře Řekem Sosigenem od roku 45.př. n. l. Dříve v kalendářích před touto reformou začínal rok březnem.
 • Oldřich Význam pro nositele tohoto jména je: "bohatý vládce, mající četné dědičné statky". Kořeny má v Starohornoněmeckém Uodalrích. Jméno Ulrich je používáno v Německu.
 • Oldřiška Ženská obdoba k Oldřich, což je podoba staroměneckého Uodalrích. První složka uodalo znamená "dědičný statek", druhá reich "bohatý". Význam jména je tedy "dědičným statkem bohatý".
 • Oleg Toto ruské jméno souvisí podobně jako jeho ženská podoba Olga se staroskandinávskými jmény Helgi a Helga, které znamenají "svatý(á), spásu přinášející", přeneseně též "silný(á), zdravý(á)".
 • Olga Ženská obdoba jména Oleg. Souvisí buď s islandským Helgi/Helga, což znamená "přinášející slávu" nebo s německým heilig "svatý".
 • Olivie, Oliva Toto jméno vychází z latinského slova "oliva", z nějž pochází i název pro olej. Mužský protějšek je Olivius, francouzsky Olivier, anglicky Oliver.
 • Ondřej česká podoba řeckého jména Andreás, význam pochází z andréios "mužný,statný,odvážný"
 • Oskar Původ je ze staroondického Osgar.První část ós znamená "bůh" a druhá gar je "kopí". Význam jména je tedy "boží kopí".
 • Otakar Základem je německé jméno Odowakar, kde první složka Odo znamená "majetek, blaho" a druhá wakar znamená "hlídat". Význam je "majetek střežící, majetek zachovávající".
 • Otmar první část jména je ót "majetek, štěstí, blaho", druhá složka mar znamená přeneseně "slavný", význam jména je tedy "majetkem(bohatstvím ) slavný"
 • Oto, Ota Původně německou podobou jména Otto, které je domáckou zkrácenou formou ke jménům začínajících na Ot- (Ottomar, Ottokar, Otfried,...Ot- u těchto jmen nejčastěji znamená "majetek, štěstí, blaho").
 • Otýlie Toto jméno mělo dlouhý vývoj, již původní formou je staroanglosaské jméno Éadgar, což znamená "má bohatý hrad". Zdrobnělina od mužského jména – Ota.
 • Památka zesnulých Tradice keltského samainu, konce a začátku hospodářského roku. Podle českého občanského kalendáře vzpomínka na věrné zemřelé, lidově nazývaná "Dušičky".
 • Pankrác Základ jména je tvořen řeckým jménem Pankrátios, které je vykládáno z pankrátion, tzn. "celkový závod" a nebo z pankratés, tzn. "všemocný".
 • Patricie Latinské patricius "otcovský, (mající) otce, pater "otec" vyjadřevalo "dítě mající otce", to znamená z právnického hlediska římské občanství, dědění atd.Ženská obdoba jména Patricius. Přenesený význam jména vyjadřeje svobodný občan, urozený, šlechtický.
 • Patrik Význam je z latinského pater - "otec", vyjadřovalo "dítě, mající otce", z právnického hlediska to znamená postavení a dědění. Ženskou podobou je Patricie, také se za českou obdobu jména považoval Vlastimil.
 • Pavel Paulus bylo už římské příjmení. Pochází z latinského paulus znamenající "malý", přeneseně "nepatrný".
 • Pavla Paulus znamená "malý". Jméno vyjadřovalo nejen vzrůst, ale i oslovení "ty moje malá". Je to ženská podoba k Pavel, Pavlín.
 • Pavlína Základem je Paulus, což znamená "malý".
 • Petr Celý význam jména je pro muže pevného jako skála. Překládá se z aramejského jména Kéfas. Aramejské képká nebo řecké pétrá znamená "skála"
 • Petr Překlad aramejského jména Kéfas, Kepfa, což znamená "skála", stejně jako řecké pétrá.
 • Petra Ženská podoba k Petr. Jedná se ovšem o řecký překlad aramejského jména Kéfas. Aramejské kephá a řecké petrá znamená ?skála?.
 • Pravoslav Jméno překládáme jako "slavící právo, právem slavný", jeho obdoby mohou být Prvoslav "první slavný", Pravomil "právo milující" a Pravdomil "pravdu milující".
 • Prokop Původ jména je řecký.Odráží sloveso prokóptó "vpřed, rázem" přeneseně prospívám nebo přídavné jméno prokópos připravevý k boji, přeneseně pohotový.
 • Přemysl Staročeské jméno vykládáno jako "přemýšlivý, vynikající mysli" a nebo "kdo vše dobře promýšlí". Přemek, Přemda, Přemyslek...jsou domáckými podobami.
 • Radana Ženská podoba mužského jména Radan - zkrácenina z Radovana, což znamená "radost přinášející" nebo "radující se".
 • Radek Radek vznlikl osamostatněním domáckých podob jmen začínajících na Rad- (Radoslav,Radomír, Radegast...), případně jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad...), také ho můžeme vyložit jako "radující se".
 • Radim Zkrácenina od Radimir nebo Radmir. První složka je ze slovesa raděti "starat se" druhá mir "shromáždění, územní uspořádání". Význam jména byl původně, "ten kdo řídí shromáždění", později je jméno chápáno jako"radostný".
 • Radka Původem jména je osamostatnělá domácká podoba slovanských jmen začínajících na Rad- (Radmila, Radoslava apod.), nebo na -rada končících (Ctirada apod.). Je to ženská podoba ke jménu Radek což znamená "radostná, radující se".
 • Radomila První část jména rad je odvozena od slovesa raděti "starat se", druhá část mil je odvozena od "milý", význam celého jména je "starostlivá a milá".
 • Radomír Význam jména je ten, kdo se postará o pořádek, (svět), mír. První složka jména rad - se uvažuje, že jde o tvar slovesa raděti "starat se", druhá složka -mír se chápe jako přídavný jméno "milovaný". Původ je slovanský.
 • Radoslav “Radovat se“ je význam první složky, která je odvozena od rád. Může být i souvislost s ruským raděť - "starat se". Celé jméno znamená buď, "radost slavící", nebo "dbalý slávy".
 • Radovan Jméno je překládáno z latinského "Hilarius", z latinského obecného "hilaris", což znamená "veselý". Ženským protějškem je Radovana.
 • Regína Latinského původu a znamená "královna"
 • Renáta Toto jméno se odvozuje se z latinského renata, což je "znovu zrozená". V křesťanské víře míněno jako nové duchovní zrození při křtu.
 • René Francouzká podoba latinského jména Renátus "znovuzrozená", v křesťanské víře míněno nové duchovní zrození při křtu
 • Richard Staroněmecké jméno, které vykládáme jako "mocný, tvrdý, silný vládce". Keltského původu je první část jména – rík, která souvisí s latinským rex - "král". Druhou část můžeme přirovnat s německým hart - "tvrdý".
 • Robert Staroněmecké Hruodperaht je nejstarší formou jména, odkud vznikl i Ruprecht. První část hruod je "sláva", druhá část -peraht je "jasný, skvělý". Význam celého jména můžeme vyložit jako "slávou zářící, ozářený".
 • Robin Odvozeno od jména Robert, které pochází ze staroněmeckého Hruodperaht. První částí jména je hruod, což znamená "sláva", druhou část tvoří berath, která znamená "jasný, skvělý". Přeložíme tedy jako "slávou ozářený, slavné pověsti".
 • Roland Původ je ze starogermánského Hruoland. První částí je hruod "sláva", druhá část land znamená "země". Šlo tedy o bojovníka, kterým se pyšnila jeho vlast.
 • Roman Vznikla z obecného latinského přídavného jména romanus "římský". Význam jména, je "ten, kdo má římské občanství".
 • Romana z obecného latinského přídavného jména romanus, což znamená "římský Říman", mužský protějšek je Roman
 • Rostislav Staroslovanský význam první části je "ten, do rostí", tj. "množí rozmnožuje", význam druhé části -slav, znamená "slávu". Celý význam jména tedy je "ten, kdo množí slávu, dává růst slávě". Rosťa je domáckou podobou.
 • Rudolf Význam celého jména znamená “slavný vlk“. Ze staroněmčiny Hrudolf – první část hruod znamená "sláva" a druhá -olf, která nám skrývá slovo Wolf znamená "vlk".
 • Rúth Jméno Rúth je pravděpodobně staženo z R(e)úth z Hebrejštiny, což znamená "přátelství, přítelkyně".
 • Růžena Překládáme z latinského roza - "růže", od stejného základu byly jména Rozina a Rozálie. Podobně jako jméno Lilie - Liliana nebo Fialka – Viola je Růžena pradávné botanické jméno.
 • Řehoř Řecké Grégórius je základem jména, což znamená "bdělý", ze stejného jména vznikl i Gregor. Domáckou podobou se stalo jméno Říha, které přešlo v češtině na příjmení.
 • Sabina Z latinského "pocházející ze staroitalského kmene Sabinů". Někdy se vykládá jako "lidé svoji".
 • Samuel Biblické jméno hebrejského původu, znamená "jméno Boží"
 • Sandra Osamostatnělá domácká podoba k Alexandra. Alexandra původně znamená "ochránkyně mužů".
 • Saskie Toto jméno má nejasný význam, spojuje se s germánským etnickým jménem Sas, tedy náležící ke kmeni Sasů
 • Sáva vzniklo z hebrejského Sába, Sabbas "děd, stařec", vykládá se také jako "ze Sáby" (tj. z Jemenu, "královna ze Sáby").
 • Servác Vznik jména je patrně ze slovesa servare - "uchovávat", přeneseně též "obsluhovat". Celý význam zní buď "uchovatel", popřípadě "strážce", nebo "zachránce, zachráněný". Chranibor je považován za českou obdobu se stejným významem je i Branibor.
 • Silvestr Toto jméno pochází z latinského silva "les", silvestris "lesní, z lesa pocházející".
 • Silvie Ženský protějšek k mužskému Silvius, pochází z latinského silva - "les", silvius - "lesní".
 • Simona Jméno hebrejského původu,které je přejaté z francoučtiny.Výklad jména je“slyšící,naslouchající“
 • Slavěna Dvěma způsoby odvozujeme původ jména: 1. znamená "(ta, která je) slavena" 2. se odvozuje od Slovan, vzniklý význam je "Slovanka (Slovačka, Slovenka)". Nese českou podobu jména Glorie.
 • Slavomír Je novější obdobou jména Slavomil. První část jména slav, přeložíme jako "sláva, slavný", druhou částí je mír, může znamenat "mír" nebo "svět". Významem je "sláva míru" nebo "slavný soudce".
 • Soběbor Soběbor, první složka "sobě" je stejná, druhá -bor vznikla z borba "bojovat". Význam jména "má svůj boj"
 • Soběslav Soběslav, obě složky jsou jasné "sobě slavný, sám si vytvořit slávu".
 • Soňa Řecké Sofija je základ jména, domácká forma jména zní Soňa, které jak v cizině, tak u nás užíváme samostatně. Dále se v češtině řecká Sofie změnila také na Žofii.
 • Stanislav Základ tohoto jména tvoří staroslovanské stan, což znamená "pevnost, tvrdost", nositel je “tedy tvrdý bojovník“. V církevním kalendáři měl Stanislav svátek 11. dubna.
 • Stanislava Ženská podoba jména Stanislav. Staroslověnské stano je "stanoviště, tábor", druhá část slav znamená "slávu". Jméno se tedy vykládá jako "ustav (upevni) slávu" nebo "staniž se slavnou".
 • Státní svátek Oslava výročí ukončení II. světové války - první den míru v r. 1945.
 • Stela Původem pochází z latinského stella, tzn. "hvězda". Stejný základ nalezneme i ve jménech Esther, Esthera a s podobným významem Aurora, Jitřenka, Zora.
 • Svatava Původ pochází z praslovanského svet, což znamená "silný". Celé jméno přeložíme jako "silná".
 • Svátek práce Tento svátek uvádějí český a slovenský občanský kalendář, ale také kalendáře řady zemí světa. Vyhlásil ho kongres II. internacionály jako odezvu bojů amerických dělníků. První oslava s manifestací se konala v Paříži roku 1889. Římskokatolická církem připo
 • Svatopluk Ucelený význam jména zní “silný v branném lidu“, tudíž první složkou je praslovanské svet, původně "silný", dnešní přenesený význam je "svatý" a tou druhou složkou je pluk, což znamená "branný lid".
 • Svatoslav první složka jména je praslovanské svet s původním významem "silný", dnes "svatý"; druhá část slav "slavný", význam je tedy "silou slavný".
 • Světlana Celkový význam jména vychází ze základu svět – "světlý". Za významově podobná považujeme cizí jména Roxana, Lucie a Indira.
 • Šárka Významově příbuzné je ke slovu Petra. Jméno, které vytvořili dějepisci rozvádějící českou dívčí válku, o níž se zmiňuje kronikář Kosmas. Jako základ jména jim posloužil název skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Význam jména je tedy "skalnat
 • Šarlota Z francouzštiny (zde v podobě Charlotte) přejatá osamostatnělá zdrobnělina jména Karla , tz. ženské formy jména Karel, jehož základem je význam "muž, chlap", případně i "svobodný muž".
 • Šimon Převzaté z hebrejského původu . Odvozeno od Šimhón.Výklad jména“slyšící,naslouchající“
 • Šimon Z francouzštiny přejaté jméno hebrejského původu. Odvozeno od jména Šimhón "uslyšel". Výklad jména je "slyšící, naslouchající".
 • Štefan Základem je řecké jméno Stephanos, jehož význam je "věnec", komu je dán věnec, ověnčený, oslavený, vítěz".
 • Štěpán základem je řecké jméno Stephanos, jehož význam je "věnec", což znamená "ten, komu je dán věnec, ověnčený,oslavený, vítěz".
 • Štěpánka Zdrobnělá podoba ke jménu Štěpán, základem řecké Stephanos, jehož význam je "věnec". Další podoba jména je Štefanie, česky Věnceslava.
 • Tadeáš Jméno nejasného původu souvisí s arabským thady, což znamená "prsa", případně také jako "srdce, odvážný", popřípadě "chvála (boha)".
 • Tamara Původ je z hebrejského támár "(datlová) palma", bylo to jméno označující ženu jako "živitelku, životadárnou".
 • Taťána Ruské jméno Taťjana se ale vysvětluje, jako ženský protějšek k mužskému latinskému Tatianus, doslova "Tatiům patřicí" (Starořímský rod). Z řeckého Tattó s významem "rozdělovat" – se také někdy odvozuje.
 • Teodor První část théos se překládá jako "bůh", druhá složka je -dor, srovnání s řeckým dóron - "dar".
 • Tereza Pocházející z ostrova Thery. Toto jméno má nejasný význam,vykládá se jako“horko,vedro“
 • Tibor Toto jméno je odvozeno od Tiburtinec - pocházející z italského města Tibur, základ slova znamená "čestný", překládá se jako Ctirad, popř. i Chval
 • Tomáš Syrské Tóma je základem jména, dřívěji teómá, což vyložíme jako "dvojče".
 • Václav Toto jméno je novější variantou staročeského jména Veceslav, které má význam "více slavný".
 • Valentýn Odvozujeme (Valentinus) od latinského valens - “silný“, přenesené - "něco znamenat, kypící zdravím". Za ženský protějšek považujeme Valentina, ze stejného základu vznikla jména Valerie, Valerián a Valja.
 • Valerie Toto jméno tvoří základ latinské sloveso Valere, což znamená "být silný", přeneseně "něco platit". Je ženskou podobou k Valerián - “ náležící k rodu Valeriů.
 • Vanda Jméno je odvozené od názvu řeky Vandalus (od germán. kmene Vandalů) kolem roku 1200. V němčině ho také považují za zkráceninu ženských jmen začínajících Wendel-,což překládáme jako "Polabská Slovanka".
 • Vavřinec Česká podoba k latinskému jménu "Lauretius". Význam laureát "ozdobený vavřínovým věncem".
 • Věnceslav Jméno je obměnou novověké slovanské doby z latinizované podoby - Václav (Venceslaus), což znamená "více slavný". Někdy je spojován, dle zvukové podoby s jménem Štěpán "věnec, ověnčený".
 • Vendelín "Více slavný,polabský slovan", další podoba jména je Václav.
 • Vendula Původem domáckou podobou od jména Václav, které znamená "více slavný", poté se nám vyvinula v jméno ženské. Někdy je ale také od mužského jména Vendelín považována Vendula za ženskou obdobu.
 • Věra staročeské Viera,které znamená stejně jako ruské Věra "víra".
 • Veronika Původem z řeckého Phereniké. Fere je základ slovesa ferein – "nést", zbytek jména je níke - "vítězství". Dohromady znamená "nositelka vítězství".
 • Věroslav Lze vyložit jako "slavící víru". Věroslav je nové umělé jméno proti staročeskému Věřislav.
 • Viktor Základem je podstatné jméno victoria, což znamená "vítězství". Původ jména je latinský.
 • Viktorie Původem pochází z latinského slova victoria, tzn. "vítězství". Jméno Vítězslava je příbuzné ve smyslu a mužským protějškem je Viktor.
 • Vilém V Holandsku má tvar Willem, v Dánsku, Německu a Švédsku Wilhelm, v Anglii William, ve Francii Guillaume a v Itálii Guglielmo. Každá podoba jmen má počátek ve starogermánských slovech willo - "vůle" a helm - "helmice". Přeneseně můžeme tedy říci, že Vilém
 • Vilma Ženská podoba k Vilém, původně pochází ze staroněmeckého Willahelm. První část willo znamená "vůle" a druhá helm znamená "helmice, přilba". Celé přenesené jméno nese význam - "má vůle je mě chrání". Česká domácí zkrácenina je Mína.
 • Vincenc Latinské přechodníkové přídavné jméno vinco nám tvoří základ a znamená "přemáhám",dále z něho Vincens tzn. "přemáhající".
 • Viola U nás toto jméno není příliš rozšířeno. Je to latinské jméno květiny fialky.
 • Vít Pochází z latinského slova vitus "rád". Tento tvar se používá jen v tomto jménu, častější je se zápornou předponou invitus "nerad".
 • Vítězslav Vítězslav je náhrada za starší Vítoslav, ale její význam se chápe jako "slavný výtězstvím,slavný mocí."
 • Vítoslav Vítoslav znamená "slavný svým cílem".
 • Vladan Všechny zkráceniny jmen začínajících na Vlad- (Vladimír, Vladislav ap.), můžeme vyložit jako "ten, který vládne". Ženským protějškem je Vladana - česká obdoba jména Vladěna.
 • Vladěna Jde o českou variantu jihoslovanského Vladana. Význam jména je "ta, která vládne, vládkyně".
 • Vladimír Ve slovanském světě je toto jméno velmi rozšířené. Význam zní, že jeho nositel je "velký svou mocí".
 • Vladislav První částí jména je Vladi, to znamená "vládnoucí, vláda", druhou částí je slav, to znamená "slavný". Obě části jména jsou použity v mnoha slovanských jménech.
 • Vlasta výklad jména je "majetek, moc, vláda" přeneseně nyní "vlast, otčina".
 • Vlastimil Toto jméno je složeno ze dvou částí, původem slovanského a považujeme ho za novější. Lze tedy tvořit jako "milý vlasti, milující vlast", popřípadě i "milující majetek, moc, vládu" dle původního významu slova vlast - "vlastnit (půdu)". Významovou obdobou
 • Vlastislav První část tohoto jména přeložíme jako "vlastnit, mít majetek, moc, vládu", druhou část -slav jako "být slavný". Celý význam jména tedy je "slavný vlastnictvím, majetkem".
 • Vojtěch Jméno slovanského původu znamená "voje (vojska), těšitel, útěcha, posila vojska".
 • Vratislav význam jména je "vrať slávu, navratitel slávy".
 • Waldemar Starogermánským jménem, který má základ ve slovech walten - "vládnout" a mar - "velký". Waldemar je tedy člověk "velký svou vládou".
 • Xenie Toto jméno je odvozeno od řeckého přídavného jména xeniá, což se překládá jako "pohostinná"
 • Zbyněk Jedná se o variantu jména Zbyhněv, které se vykládá jako "zbyl hněv". Jde o člověka, kterému "zbývá hněv" nebo "posilujícího hněv".
 • Zbyšek Zbyšek je domáckým tvarem Zbyslava nebo Zbyhněva. První částí je sloveso "zbýti", tudíš dohromady bychom je mohli vyložit jako "zbyl hněv", ale spíše jde o "člověka, kterému zbývá hněv". Dalším výkladem může být i "posilující hněv" nebo "rozlícený bojo
 • Zdeněk Základ jména tvoří Sděslav, později Zdislav, z něhož vznikla domácí podoba Zdeněk, z té vzniklo samotné jméno. Ve jménu tvoří základ sdě - "udělat, sdělat", význam přeložíme jako "udělat se slavným".
 • Zdeňka Jméno je variantou starších podob Zdeslava a Zděslava. Ženský protějšek ke Zdeněk. První složkou je patrně slovesný základ sdě "sdělat, udělat", druhou -slav "slavný". Význam je tedy "udělala se slavnou".
 • Zdislava Ženská podoba od mužského jména Zdislav. První složku jména tvoří slovesný základ sdě - "udělat, sdělat", význam celého jména zní "udělat se slavným".
 • Zikmund Jméno pochází ze staroněmeckého Sigimund. První částí sigi- vykládáme "vítězství", druhou mund - "ochrana, ochránce". Celým významem rozumíme "vítězná ochrana, ochránce vítězství".
 • Zina ruská domácká podoba jména Zinaida, pochází z přídavného jména od Zeus, význam jména je tedy"božská"
 • Zita Toto jméno má nejasný význam i původ, nejčastěji se vykládá zkráceně jako italské jméno Felicita, které znamená "štěstí, úspěch". Původ může být také v italském nářečí, kde zita nebo cita znamená "dívka, děvče".Další původ může být perský, kde slovo zita
 • Zlata Jedná se o slovanskou podobu latinského jména Aurélia élia a znamená "zlatá".
 • Zoe Význam jména pochází z řeckého zóé, což znamená "život".
 • Zora Význam jména zní "ranní hvězda, denice", schodný základ nalezneme i v dalších slovech např.: zornice, obzor... Cizí podoby jména jsou Apolena a Dagmar.
 • Zuzana Vychází z hebrejského šošanná "lilie".
 • Žaneta z francouzštiny přejatá podoba původem hebrejského jména Jana,význam jména je tedy“ Bůh je milostivý“
 • Žofie Toto jméno je obdobou od Sofie, kde základ je řecké sofia, tzn. "moudrost". Jméno považujeme za zkráceninu z Hagia Sofia - "Svatá Moudrost", což dle křesťanské filozofie vyjadřuje Krista, ale vztahuje se i na Pannu Marii jako poselství Boha lidstvu.

Hledání jména:

Vyhledejte jméno pro miminko a rychle zjístíte původ jména a jak jméno vzniklo.

Bazar :

 • 16:58 26.10.2023Prodám fusaky a kombinézy různé druhy a velikosti. Úplně nové s výraznou slevou. Osobně nebo zašlu
  více >>
 • 16:52 14.09.2023Prodáváme 2x autosedačku značky Be safe po dvojčatech +2 kusy báze Isofix pro autosedačky. BeSafe iZi Modular X1
  více >>
 • 08:35 07.10.2022Nabízím oblečení po dětech od narození do 4. let (vel. 58-98). Po dceři do vel. 80, syn do vel. 98. Od bodyček, přes
  více >>

Telefonní seznam :

 • Pozor :Vážení zákazníci, od 1.4.2010 rozšiřujeme propagaci Vaší firmy na těchto portálech školství a to nejen na internetu!!! Pro velikou oblibu těchto portálů, obrovský nárůst návštěvníků a firem, kteří si přejí být v těchto portálech zaregistrováni a z důvodu zaměření Vašich produktů a služeb pro děti, pro školy v ČR vydáváme tištěný/elektronický TELEFONNÍ SEZNAM FIREM!!

  více >>